Algemene Voorwaarden

Algemeen

De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op alle prestaties (diensten, verkoop, e.a)  van en overeenkomsten met Sam Pieters Photography (verder “de fotograaf”).

De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis.

Foto’s gemaakt door Sam Pieters Photography kunnen te allen tijde gepubliceerd worden op de website, blog en sociale media (Facebook, Instagram, e.a.) van de fotograaf. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder portfolio, advertenties, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte te brengen.

Boekingen/bestellingen

Alle aanbiedingen, offertes en contracten van Sam Pieters Photography zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Aanbiedingen, offertes en contracten blijven geldig tot 30 kalenderdagen na datum tenzij anders vermeld. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte of het contract ongewijzigd voor akkoord ondertekent en terugzendt aan de fotograaf. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

De boeking van een fotoreportage is pas definitief na het betalen van een voorschot. Indien een fotoreportage geannuleerd wordt kan het voorschot niet teruggevorderd worden. Bij annulatie van een huwelijksreportage binnen 6 maanden van de afgesproken datum, wordt een bijkomende annulatiekost van € 350 bovenop het voorschot aangerekend.

De fotograaf behoudt het recht de fotoreportage te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.

Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, wordt in het geval van huwelijksreportages een andere fotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl hanteert. In het geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt het voorschot terugbetaald en heeft de klant recht op een gratis portretreportage.

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Fotoreportages kunnen niet ingekort worden, de afgesproken termijn wordt voldaan. Een fotoreportage verlengen is wel mogelijk na akkoord van de fotograaf.

Fotoreportages kunnen enkel verplaatst en/of opgesplitst worden na akkoord van de fotograaf. Het verplaatsen en/of opsplitsen van een fotoreportage wordt beschouwd als een nieuwe boeking, waarbij het voorschot behouden blijft. De nieuwe boeking kan mogelijk een prijsstijging met zich mee brengen wegens opsplitsing, bijkomende reiskosten en/of een algemene prijsstijging van de fotograaf.

Elke aankoop (bijv. fotoalbums, deco, prints, e.a.) is bindend: bij aankoop verbindt de klant zich tot de aangeduide artikelen. De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van het ontwerp en na betaling van het volledige bedrag.

Fotoalbums worden betaald na goedkeuring van de eerste opmaak. In de prijs van het fotoalbum zit steeds deze opmaak met 3 aanpassingen inbegrepen, als ook de consultatie en drukkosten. De opmaak van het fotoalbum moet steeds betaald worden, ook als het fotoalbum uiteindelijk niet gedrukt wordt.

Bezit/eigendom foto’s

Een fotoreportage van Sam Pieters Photography wordt beschouwd als een artistiek werk en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven steeds intellectuele eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de fotoreportage krijgt de klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf zorgvuldig een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden.

Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden.

De foto’s worden geleverd in JPG formaat en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere.

Enerzijds worden de foto’s digitaal ter beschikking gesteld in lage resolutie en voorzien van een watermerk, voor gebruik op sociale media (Facebook, Instagram, e.a.). Deze foto’s mogen enkel in die staat hergebruikt worden. Het is niet toegestaan de foto’s verder te bewerken (bijv. met filters) of het watermerk er af te snijden.
Anderzijds worden de foto’s digitaal ter beschikking gesteld in hoge resolutie en zonder watermerk. Deze foto’s kunnen aangewend worden om te printen voor persoonlijke doeleinden, maar mogen niet gepubliceerd worden op sociale media (Facebook, Instagram, e.a.).
Bij twijfel over het gebruik van de geleverde foto’s moet de fotograaf hiervoor geconsulteerd worden.

De foto’s worden pas ter beschikking gesteld van de klant nadat het volledige bedrag van de fotoreportage betaald is. Indien de fotoreportage niet volledig betaald is binnen 30 dagen na de factuurdatum, worden de foto’s gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een toeslag.

Foto’s blijven in het archief voor een termijn van 2 jaar en kunnen nadien verwijderd worden. Binnen deze termijn kunnen foto’s kosteloos opgevraagd worden om opnieuw aan de klant te bezorgen. Bij verlies van foto’s of het achteraf foto’s bijbestellen na deze termijn zal de fotograaf een administratieve kost aanrekenen om in het archief te zoeken naar de gevraagde foto’s.

Factuur en betaling

Facturen moeten worden betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders afgesproken of anders vermeld op de factuur zelf.

De prijzen zijn deze die uitdrukkelijk vermeld zijn op de factuur. In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, contract, levering en factuur gaat het bedrag op factuur voor.

Bij niet of laattijdige betaling houdt de fotograaf zich het recht om alle verdere prestaties op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

Aansprakelijkheid

Voor, tijdens of na de fotoreportage is de fotograaf niet aansprakelijk voor schade bij de klant. Dit geldt o.a. voor:

  • indirecte schade bij het gevolg van gebruik van diensten;
  • lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden;
  • verlies en/of beschadiging van eigendommen van de klant.

De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.

Bij verzending van bestellingen per post of pakketdienst is de fotograaf niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering. Bovendien is de fotograaf niet aansprakelijk voor vertragingen bij levering.

Klachten en toepasselijk recht

Alle klachten en protesten dienen per aangetekend schrijven te worden ontvangen binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur, op straffe van ongeldigheid en laattijdigheid.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomsten. Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Oudenaarde.

Gegevens onderneming

Sam Pieters Photography
Tweebekenstraat 1A – 9750 Kruisem
+32 473 36 60 56
info@sampieters.be – https://sampieters.be
BTW: BE 0721.821.342
IBAN: BE33 0636 6157 9946